Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Ovo su najčešće postavljana pitanja s kojaima smo se susreli. Odaberite jedno od dolje navedenih najčešće postavljanih pitanja kako biste se pobliže upoznali s kupnjom, prodajom, i najmom nekretnina. Navedeno će Vam također pomoći na važne stvari koje  treba uzeti u obzir prilikom odluke o početku potrage za nekretninama.

Pitanja

Koliko iznosi posrednička provizija i tko je plaća?

Najviša ukupna provizija ne smije iznositi više od 6% od ukupno postignute zadnje kupoprodajne cijene. U praksi, taj iznos plaćaju nalogodavci odnosno ( prodavatelj i kupac) u skladu sa dogovorom sa posrednikom i to svaki do najviše do 3%. Na iznos provizije zaračunava se PDV.

Kod kupnje nekretnine, koje su usluge uključene u proviziji?

Provizija uključuje: prijepisi režija ( struja, voda, telefon, i komunalije i dr.) na ime kupca, te priprema dokumentacije i predaja prijave poreza na promet nekretnina odnosno praćenje do samog kraja posla vezano za isto.Zatim primanje pismeno (rješenja o uknjižbi kupca ukoliko je nastanjen izvan RH, odnosno ako nema adrese za pismeno u RH). Nadalje prijava promjene podataka kod npr. ( Hrvatske vode, Komunalno poduzeće,lokalna gradska samouprava nadležna za mjesto nekretnine, elektrodistribucija, vodovod i sl.)

NAPOMENA: *ne uključuje administrativne pristojbe i takse.

Kod prodaje nekretnine, koje su obveze posrednika?

 1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
 2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
 4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 5. omogućiti pregled nekretnina,
 6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
 7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Kod prodaje nekretnine, koje su obveze nalogodavca?

 1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
 2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
 3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
 4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 5. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.

Koji su dokumenti potrebni za kupovinu ili prodaju nekretnine?

Za kupnju nekretnine potrebna vam je:

 • osobna iskaznica
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili putovnica)
 • OIB

Za prodaju nekretnine potrebni su slijedeći dokumenti:

Što je kapara i koji iznos kapare kupac isplaćuje prodavatelju?

Kapara je osiguranje koji kupac plaća prodavatelju kao znak da je namjera kupoprodaje sklopljena, koji posao se smatra zaključenim kada je sklopljen preugovor o kupoprodaji nekretnina a kapara isplaćena, osim ako nije drukčije ugovoreno. U praksi iznos kapare iznosi do najviše 10% od dogovorene kupoprodajne cijene. U slučaju ispunjenja ugovora kapara se uračunava u ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene. Kupac koji je isplatio kaparu a u slučaju da odustane od sklapanja posla kupoprodaje zbog nadoknade štete izgubljenog posla za prodavatelja gubi isplaćenu kaparu, osim ako nije drugačije ugovoreno. Prodavatelj koji je zaprimio isplaćenu kaparu u slučaju da odustane od sklapanja posla kupoprodaje obvezan je kupcu na ime štete zbog izgubljenog posla za kupca isplatiti istom dvostruki iznos kapare koji mu je kupac isplatio, osim ako nije drugačije ugovoreno. Kapara je u cijelosti regulirana Zakonom o obveznim odnosima.

Koliko iznosi porez na promet nekretninama i tko ga plaća?

Porez na promet nekretnina plaća stjecatelj nekretnine (kupac) i to po poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene ili vrijednosti nekretnine. Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih nekretnina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje oslobođeni su plaćanja poreza uz uvjet:

 1. da imaju hrvatsko državljanstvo,
 2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,
 3. da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin, ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi: za 1 osobu do 50 m2 stambenog prostora, za 2 osobe do 65 m2 stambenog prostora, za 3 osobe do 80 m2 stambenog prostora, za 4 osobe do 90 m2 stambenog prostora…
 4. ako veličina nekretnine (stan ili kuća) koju građanin kupuje prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora… (NN 69/97, 153/02)

Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?

Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka,  a plaćanje poreza mora izvršiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Najnovije nekretnine

Compare listings

Compare